algemene voorwaarden

Bij Asian Cars gelden onderstaande algemene voorwaarden van de BOVAG
(De algemene voorwaarden voor de zakelijke markt liggen bij ons ter inzage)

Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen leden van de afdeling Nederlandse Dealer Associatie (NDA) en de leden van de afdeling Auto Bedrijven Associatie (ABA) van BOVAG en kopers of opdrachtgevers niet handelendein de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor.
2. Zij zijn tot stand gekomen in april 1997 in overleg met de Consumentenbond en deANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 oktober 1997. Zij zijn per 13 februari 2002 aangepast. BOVAG zal deze Algemene Voorwaarden niet wijzigen dan nadat daarover overleg is gepleegd met genoemde organisaties.
 

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:- de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvanhet totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;- de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bijwege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;- de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto danwel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;- de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;- de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstelofonderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties,elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;- de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;- de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;- de garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen entoebehoren wordt verstrekt;
b. de garantie die is beschreven in de BOVAG Garantiepas voor een gebruikte auto (vanNDA of ABA) of in de aanvullende BOVAG Garantiepas voor een gebruikte auto (vanNDA of ABA) dat door de verkoper kan worden verstrekt;
c. op werkzaamheden: de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie;
 

KOOP EN VERKOOP
Artikel 1 - De aanbieding
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebrachten is - indien een termijn voor aanvaarding is gesteld - van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldigindien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.
 

Artikel 2 - De overeenkomst
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst
In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:- de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;- de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of deprijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;- de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;- de afleveringskosten van de auto;- de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;- de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde alsgarantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).- de wijze van betaling. 

Artikel 4 - Prijswijzigingen/stijging
1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswegeworden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuweals gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzenen in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht deovereenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.
 

Artikel 5 - Het risico voor de auto
De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper.De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het completekentekenbewijs. 

Artikel 6 - De overschrijding van de leveringstermijn
1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomstzonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging
binnen deze termijn niet worden doorberekend.
2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding vande vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geledenschade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft dekoper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst
ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst teontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn isoverschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling danwel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren.In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 7 - Annulering
1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering deverkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering.De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld inde zin van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een
moment van betaling is overeengekomen.
2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan deverkoper is geleverd. 

REPARATIE EN ONDERHOUD
Artikel 8 - De opdracht
De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt. 

Artikel 9 - Prijsopgave en termijn
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij deopdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken.De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddel lijkhiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering.Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur. 

Artikel 10 - De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven. 

Artikel 11 - Stallingskosten
Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering vande opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallings kosten in rekening brengen. 

Artikel 12 - Retentierecht
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;- de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamhedenaan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;- de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet.De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van dewerkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Auto genoemd in artikel21 lid 2 of bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indiende opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in depôt bij de Geschillencommissie Auto, heeft gesteld. 

Artikel 13 - Vervangen onderdelen
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadatde garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middelsdeze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld.In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur,zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
 

Artikel 14 - Schadetaxatie
Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt,dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen.De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvanzijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspuntnemen de gedragsregels bij expertise, opgesteld in onderling overleg tussen BOVAG, FOCWA, NIAV en NVV. 

GARANTIE
Artikel 15 - Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren
1. Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 16 worden de wettelijke rechten(waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan deovereenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Bij garagebezoek inverband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 16 zorgt de verkoper
ervoor dat op passende wijze in de vervoersbehoefte van de koper zal worden voorzien.
2. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechtenzoals genoemd in lid 1.3. Op gebruikte auto’s verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeftverklaard af te zien van BOVAG Garantie, minimaal zes maanden BOVAG Garantie,conform de van tijd tot tijd door BOVAG in overleg met de ANWB en Consumentenbondvastgestelde voorwaarden. De verkoper kan BOVAG Garantie verlenen indien het aankoopbedragvan de gebruikte auto 4500 EURO of meer bedraagt of indien het aankoopbedragweliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél meer is dan 35 % van deoorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.De verkoper heeft de kilometerstand bij Stichting Nationale Auto Pas (NAP) gecontroleerden dient deze stand te vermelden op de koopovereenkomst. De verkoper staat ervoor in dat de op de overeenkomst vermelde stand logisch is bevonden door NAP, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze onlogisch is, terwijl de koperhiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Op los geleverde gebruikte onderdelenwordt nimmer garantie verstrekt.Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onderde garantie op gebruikte auto’s, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaandoor de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.). 

Artikel 16 - BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie
1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruiktematerialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip datde auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat hetalsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door dereparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de
opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebbenverricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden tenaanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter welindien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit doorde opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevensen/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond.Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient die reparateur eveneens lid van BOVAG te zijn.Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstelplaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt.Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten. 

ALGEMENE BEPALINGENArtikel 17 - De betaling
1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden.Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelenof na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijvingvan het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of
girorekening op het tijdstip van levering.
2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van demaand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maandaangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleendzonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling
komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.
3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand. De koper/opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt vanaf twee weken nadat
hij bij aangetekende brief door de verkoper/reparateur is aangemaand om te betalen.
4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten teverhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijkekosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/reparateur inrekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander vanwie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag.De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigdebedrag, tenzij de koper aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.
 

Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud
De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht dezevoor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden.De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid alshouder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken,die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnenworden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud. 

Artikel 19 - Afwijkingen
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze AlgemeneVoorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.Afwijkingen van de BOVAG Garantiepas, van de aanvullende BOVAG Garantiepas voor een gebruikte auto en van de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie maken deze ongeldig ten opzichte van BOVAG. 

Artikel 20 - Bemiddelingsregeling
1. Bemiddeling door de Auto Ombudslijn.Een koper/opdrachtgever die klachten heeft over een verkoper/reparateur die lid isvan BOVAG-afdeling NDA, dient zich eerst tot deze verkoper te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich in alle gevallenwenden tot de Auto Ombudslijn (telefoonnummer 0900-2886662 (35 eurocent/min), postadres Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik), met dien verstande dat voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een nieuwe auto deze bemiddelingsregeling slechts hierop van toepassing is, wanneer door de koper niet kan worden geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de nieuwe auto afgegeven garantie. Tevens is deze bemiddelingsregeling voor wat betreft klachten inzake de verkoop van eengebruikte auto slechts van toepassing als koper terzake aanspraak kan maken opBOVAG Garantie.Daar waar koper/opdrachtgever bemiddeling wenst inzake de toepassing door de verkoper van BOVAG- algemene (garantie)voorwaarden zal de Auto Ombudslijn in samenwerkingmet de ANWB in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne opte lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. In deze bemiddeling kan een oordeel worden gegeven over het aantal inrekening gebrachte werkuren en de prijs van de verwerkte materialen, één en ander met inachtneming van de outillage van de desbetreffende werkplaats. Het werkplaatstarief
wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.
2. Bemiddeling door het BOVAG/ANWB bemiddelingsbureau.Een koper/ opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto of over de uitvoering van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie ten opzichte van eenverkoper/reparateur die lid is van BOVAG-afdeling ABA dient zich eerst tot deze verkoper/reparateur te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot het ‘ANWB/BOVAG bemiddelingsbureau’ te Bunnik(telefoonnummer 0900 2692268 (35 eurocent/min), postadres Postbus 1100, 3980 teBunnik), met dien verstande dat voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een nieuwe auto deze bemiddelingsregeling slechts hierop van toepassing is, wanneer doorde koper niet kan worden geageerd op basis van een door de fabrikant of importeurvan de nieuwe auto afgegeven garantie. Tevens is deze bemiddelingsregeling voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een gebruikte auto slechts van toepassing alskoper terzake aanspraak kan maken op BOVAG Garantie.Het BOVAG/ANWB bemiddelingsbureau zal in het geschil bemiddelen en trachten hetgeschil in der minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschilvooraf ter kennis wordt gebracht. In deze bemiddeling kan een oordeel wordengegeven over het aantal in rekening gebrachte werkuren en de prijs van verwerktematerialen, één en ander met inachtneming van de outillage van de desbetreffende werkplaats. Het werkplaatstarief wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. 

Artikel 21 - Geschillenregeling
1. Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen dekoper/opdrachtgever enerzijds en de leden van BOVAG-afdeling ABA en NDA anderzijds.Zij is voorts alleen van toepassing op:
a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, tenzij door de koperwordt geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de auto afgegevengarantie.
b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto waarbij koper nietuitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie en waarbij dekoopprijs niet minder mag bedragen dan 4500 EURO of indien het aankoopbedragweliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél meer is dan 35 % van deoorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.c. de overeenkomst waarop de in artikel 16 van deze algemene voorwaarden genoemde
BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie van toepassing is.
2. Is de in artikel 20 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper/opdrachtgever niet de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper/opdrachtgeverhet geschil schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie Voertuigen van de Stichting Geschillencommissies Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadresBorderwijklaan 46, 2591 ZR te Den Haag).In het geval dat is bemiddeld door BOVAG, dient de koper/opdrachtgever het geschil binnen zes weken nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeftgeleid, bij de Geschillencommissie Voertuigen aanhangig te maken. In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld, dient de koper/opdrachtgever uiterlijk drie maanden nadat hij de verkoper/reparateur de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de
Geschillencommissie aanhangig te maken.
3. De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend adviesvolgens een reglement dat op aanvraag wordt toegezonden. Dit reglement maakt deel uit van de onderhavige overeenkomst. Evenals bij de bemiddeling kan in het bindend advies een oordeel worden gegeven over het aantal werkuren en de prijs van de verwerkte materialen. In het bindend advies kan zonodig het bedrag worden bepaald vande kosten die nodig zijn voor uitvoering van werkzaamheden elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan de verkoper/reparateur worden opgedragen, indien de Geschillencommissie Voertuigen oordeelt dat de kwaliteit van de door de
verkoper/reparateur verrichte werkzaamheden onvoldoende is.
4. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen is de
koper/opdrachtgever een vergoeding verschuldigd.
5. Een uitspraak van de geschillencommissie zal in rechte niet aantastbaar zijn indienmeer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de
gewone rechter is gedaan.
6. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden indien verkoper/opdrachtnemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de daaropvolgende aanschrijving, terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken na de verzendinghiervan zonder dat er een beroep op de rechter is gedaan. De garantstellingvan BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal 910 EURO, tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen groter dan 910 Euro Oper geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van 910 Euro uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever aangebodenom zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan
zo nodig in rechte zal vragen.
7. De garantstelling bedoeld in lid 6 geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt.In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging vanverkoper/reparateur keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal 910 Euro per geschiluit en geldt de garantstelling alleen als koper/opdrachtgever het geschil aanhangigheeft gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen, voordat van een dergelijke situatie
sprake is.
8. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/-opdrachtgever om hetgeschil door de rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie Voertuigen gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe. 

Artikel 22 - Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestigingworden door verkoper/opdrachtnemer verwerkt, mogelijk in de zin van de WetBescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer: de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegensde koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van directmailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bijverkoper/opdrachtnemer aan te tekenen verzet gehonoreerd.januari 2004